– Data Protection –

Privacy policy WE MEDIA

Voorwoord

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan WE MEDIA, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf

I. Identiteit en gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

WE MEDIA

N° KBO : 0409.569.137

02 558 97 50

info@wemedia.be

 

Maatschappelijke zetel:

Raketstraat, 50

1130 BRUSSEL

 

Exploitatiezetel:

Z1 Research Park 120

1731 ZELLIK

 

Vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Marc Dupain, General Manager

II. Algemeen

 1. WE MEDIA leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998.
 2. WE MEDIA stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

III. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In het kader van uw lidmaatschap tot WE MEDIA, uw deelname aan sommige studies/wedstrijden/evenementen of  van commerciële betrekkingen tussen u en WE MEDIA, zouden volgende persoonsgegevens ons kunnen worden meegedeeld: naam, voornaam, beroepstelefoonnummer, beroepsmailadres, en uw functie binnen uw bedrijf.

Voor het aanmaken van perskaarten, kan een pasfoto ook gevraagd worden.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te communiceren, maar u moet weten dat de verlening van sommige diensten onmogelijk zal zijn zonder een aantal gegevens.

IV. Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verwerkt?

WE MEDIA zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Intern gebruik

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor communicatiedoeleinden. Het is immers onontbeerlijk efficiënt om met de verantwoordelijke persoon bij de uitgeversleden te kunnen communiceren.

De gegevens worden daarom vastgelegd, geordend, gestructureerd en opgeslagen in een beschermde databank die alleen voor de medewerkers van de vzw toegankelijk is. Deze gegevens worden opgeslagen zo lang als noodzakelijk voor de dienstverlening van de vereniging of tot u uitdrukkelijk weigert dat uw gegevens verwerkt worden.

Deze persoonsgegevens worden ook gebruikt voor de verzending van infoflashes, newsletters, uitnodiging voor evenementen georganiseerd door de vzw voor haar leden, voor opleidingen en belangrijke brieven/e-mailen betreffende de vzw.

 • Doorgifte aan derden

Voor sommige diensten doet WE MEDIA beroep op externe leveranciers (we denken vooral het versturen van mails of het hosten van onze sites) en dat kan leiden tot het overmaken van gegevens of minstens tot het verlenen van toegang tot die gegevens in de uitvoering van die taken. Daarom eist WE MEDIA van deze leveranciers dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen die verzekeren dat deze gegevens steeds veilig zijn, vertrouwelijk blijven en dat ze niet zouden worden gebruikt voor andere doeleinden dan degene die eerder zijn aangegeven.

WE MEDIA zal uw Persoonsgegevens noch verkopen, noch verhuren, noch delen of noch commercieel ter beschikking stellen aan derden.

V. Wat zijn uw rechten ?

De verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens verschaft u de hieronder vermelde rechten. Om gebruik van deze rechten te kunnen maken, moet u uw identiteit bewijzen door onze website of door e-mail (info@wemedia.be) samen met uw verzoek om een of meer rechten uit te oefenen. Uw verzoek zal binnen 30 dagen behandeld worden.

De rechten zijn de volgende:

 

1.Recht van toegang naar uw persoonsgegevens

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat WE MEDIA van uw persoonsgegevens maakt.

 

2.Recht op rectificatie

U hebt het recht om van WE MEDIA onverwijld rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te krijgen. U hebt ook het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen.

 

3.Recht op gegevenswissing

U hebt het recht om van WE MEDIA zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en WE MEDIA is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van volgende gevallen van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 2. U trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

Niettemin, moet er uw altijd op letten dat de minimale persoonsgegevens (namelijk de naam, de voornaam de emailadres van minimum een persoon van uw uitgeverij) noodzakelijk voor de uitwisselingen tussen WE MEDIA en haar leden worden bewaard door de vzw.

 

4.Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht van WE MEDIA de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die WE MEDIA in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag van gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene

Niettemin, moet er uw altijd op letten dat de minimale persoonsgegevens (namelijk de naam, de voornaam de emailadres van minimum een persoon van uw uitgeverij) noodzakelijk voor de uitwisselingen tussen WE MEDIA en haar leden worden bewaard door de vzw.

 

5.Recht van bezwaar

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

6.Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

7.Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

VI. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

——————————————————

Préambule

Veuillez lire attentivement le présent Règlement. Il contient en effet des informations essentielles sur la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées. En communiquant vos données à caractère personnel à WE MEDIA, vous déclarez avoir pris connaissance du présent Règlement et l’accepter expressément, de même que le traitement.

I. Identité et coordonnées du responsable du traitement

WE MEDIA

N° BCE : 0409.569.137

02 558 97 50

info@wemedia.be

 

Siège social :

Rue de la Fusée 50

1130 BRUXELLES

 

Siège d’exploitation :

Z1 Research Park 120

1731 ZELLIK

 

Représentant du responsable de traitement :

Marc Dupain, General Manager

II. Généralités

 1. WE MEDIA respecte la « Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel », telle que modifiée par la Loi du 11 décembre 1998.
 2. WE MEDIA se conforme également, par le présent Règlement, au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 concernant la protection des données à caractère personnel.

 

III. Quelles données personnelles sont traitées ?

Dans le cadre de votre affiliation à WE MEDIA ou de participation à certaines études/concours/évènements, ou de relations commerciales qui vous lieraient à WE MEDIA, les données à caractère personnel suivantes sont susceptibles d’être collectées : le nom, le prénom, le numéro de téléphone professionnel et l’adresse e-mail professionnelle, ainsi que votre fonction au sein de votre entreprise.

Dans le cadre de l’établissement des cartes de presse, une photo d’identité peut aussi vous être demandée.

Vous n’avez aucune obligation de nous communiquer vos données à caractère personnel, mais devez savoir que la prestation de services déterminés est impossible lorsque vous vous opposez au traitement de ces données.

 

IV. A quelles fins ces données personnelles sont-elles traitées ?

WE MEDIA affecte vos données à caractère personnel qu’elle a collectées exclusivement aux usages suivants :

 • Utilisations en interne

Les données à caractère personnel que nous collectons le sont tout d’abord à des fins de communication. Il est en effet indispensable de pouvoir communiquer de manière efficace avec le/les responsables des éditeurs membres de l’ASBL.

A cette fin, les données sont enregistrées, organisées, structurées et conservées dans une base de données protégée, uniquement accessible aux employés de l’ASBL. Ces données sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la prestation de services par l’ASBL ou jusqu’à ce que vous ayez marqué votre refus que les données soient traitées plus longtemps.

Ces données sont également susceptibles d’être utilisées pour l’envoi de flashs info, de newsletters, d’invitation à des évènements organisés par l’ASBL pour ses membres, à des formations, ainsi que des courriers importants concernant l’ASBL.

 • Traitement par des tiers

En outre, pour exécuter certaines opérations, WE MEDIA fait appel à des prestataires de service externes (on vise notamment certains programmes d’envoi de mails ou les hébergeurs des sites internet de l’association) et peut donc être amenée à leur transférer ces données ou à leur y donner accès pour l’exercice de leur mission. Cependant, WE MEDIA a exigé de ces prestataires qu’ils appliquent des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour s’assurer que ces données soient traitées de manière sécurisées, restent confidentielles et ne soient pas utilisées à d’autres fins que celles énumérées plus tôt.

WE MEDIA ne vend pas vos données à caractère personnel, pas plus qu’elle ne les loue, les partage ou les met commercialement à la disposition de tiers.

 

V. Quels sont vos droits ?

La règlementation relative au traitement des données à caractère personnel vous confère les droits listés ci-après. Pour en bénéficier, la personne devra prouver son identité soit en passant par son espace personnel, soit en communiquant par e-mail (info@theppress.be), en même temps que votre demande d’exercice d’un ou plusieurs des droits. La demande sera traitée dans les 30 jours de son introduction.

 

Les droits sont les suivants :

 

1. Droit d’accès aux données à caractère personnel 

Vous avez le droit de prendre connaissance, à tout moment et gratuitement, de vos données à caractère personnel, ainsi que de la manière dont WE MEDIA les utilise.

 

 2. Droit de rectification des données

 Vous avez le droit d’obtenir de WE MEDIA, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel vous concernant qui sont inexactes. Vous avez également le droit de demander la complétion de données incomplètes.

 

3. Droit à l’effacement des données

Vous avez le droit d’obtenir de WE MEDIA l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel vous concernant et WE MEDIA a l’obligation d’effacer ces données dans les meilleurs délais lorsque :

 1. Les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;
 2. Vous retirez le consentement sur lequel est fondé le traitement et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;

Cependant, vous devrez veiller à ce que les données personnelles minimum (à savoir le nom, le prénom, l’adresse e-mail d’au moins une personne de la maison d’édition) nécessaires au contact indispensable entre l’ASBL et ses membres soient maintenues.

 

 4. Droit à la limitation du traitement

 Vous avez le droit d’obtenir de WE MEDIA la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique :

 1. Vous contestez l’exactitude des données à caractère personnel, pendant une durée permettant à WE MEDIA de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel ;
 2. Vous vous êtes opposé au traitement (a exercé son droit d’opposition (voir 6)), pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable de traitement prévalent sur les vôtres.

Cependant, vous devrez veiller à ce que les données personnelles minimum (à savoir le nom, le prénom, l’adresse e-mail d’au moins une personne de la maison d’édition) nécessaires au contact indispensable entre l’ASBL et ses membres soient maintenues.

 

5. Droit d’opposition

Vous disposez également du droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour des motifs sérieux et légitimes.

Vous avez par ailleurs toujours le droit de vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct. Le cas échéant, vous ne devez énoncer aucun motif.

 

6. Droit au retrait du consentement

Pour autant que le traitement repose sur votre consentement préalable, vous avez le droit de retirer ce consentement.

 

7. Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la Commission belge de la protection de la vie privée : Commission de la protection de la vie privée, Rue de la Presse 35, B-1000 Bruxelles, Tél. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, courriel : commission@privacycommission.be.

VI. Sécurité et confidentialité

 

Nous avons développé des mesures de sécurité adaptées sur les plans technique et organisationnel afin de prévenir la destruction, la perte, la falsification, l’altération, l’accès non autorisé ou la communication par erreur à des tiers de vos données à caractère personnel, ainsi que tout autre traitement non autorisé de ces données.